Skip to content

CITF

Laboratorium
dostępności
farmaceutycznej

i-13

Laboratorium Dostępności Farmaceutycznej prowadzi badania oraz działalność usługową w zakresie:

• badania dostępności farmaceutycznej;

• badania uwalniania z różnych postaci leku;

• statystycznej analizy danych;

• liofilizacji.

KONTAKT:
mgr inż. Kinga Hyla
khyla@ump.edu.pl

Laboratorium Dostępności Farmaceutycznej prowadzi badania oraz działalność usługową z zakresu:

1. Badania dostępności farmaceutycznej:

• badania specyficznej (wg FP i Ph. Eur. 2.9.29 oraz USP <1087>) i pozornej (wg FP i Ph. Eur. 2.9.43) szybkości rozpuszczania substancji leczniczych.
• opracowywanie metod badania uwalniania, zarówno w zakresie optymalizacji warunków badania uwalniania jak i walidacji metod oznaczania stężenia substancji leczniczych w płynach do uwalniania (UV-VIS, HPLC);
• zgodne z metodologią Zleceniodawcy i/lub wymaganiami Farmakopei Polskiej, Europejskiej i Amerykańskiej oraz przewodnikami FDA/EMA/WHO/ICH oraz danymi z piśmiennictwa naukowego;
• uwalnianie substancji leczniczych z różnych postaci leków: proszków, granulatów, peletek, zawiesin, tabletek, kapsułek twardych, miękkich kapsułek żelatynowych, czopków, globulek, kremów, maści, żeli oraz z nośników leków takich jak liposomy, nanocząstki, mikrosfery, implanty, stenty, szkła kontaktowe. W zależności od postaci leku badania uwalniania lub przenikania substancji czynnych mogą zostać wykonane w aparacie koszyczkowym, łopatkowym, przepływowym (półautomatyczny zestaw szwajcarskiej firmy SOTAX);
• badanie uwalniania z postaci leku w warunkach zbliżonych do warunków in vivo oraz możliwość przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leku, równoważności farmaceutycznej, określenie możliwości odstąpienia od klinicznych badań biorównoważności, oszacowanie prawdopodobieństwa sukcesu/porażki w badaniach biorównoważności, wyznaczenie zależności in vitro/in vivo (IVIVR), wyznaczenie i ocena korelacji in vitro/in vivo (IVIVC).

2. Statystyczna analiza danych:
• walidacja metod pomiarowych: statystyki opisowe, ocena wartości odstających, ocena normalności rozkładu pomiarów, ocena niepewności pomiarów, ocena zakresu metody, ocena liniowości, wyznaczanie prostej kalibracji, wyznaczanie granicy wykrywalności (LOD) i oznaczalności (LOQ), obliczenie dokładności (odzysk), poprawności, precyzji, odtwarzalności, powtarzalności i stabilności;
• porównanie profili uwalniania: dobór odpowiedniego testu (metody zależne i niezależne od modelu), przygotowanie raportu z przeprowadzonej statystycznej oceny podobieństwa preparatów pod względem dostępności farmaceutycznej;
• prace badawcze oraz optymalizacja metod analitycznych i procesów: dobór odpowiednich metod modelowania, planowanie doświadczeń (Design of Experiments – DoE) – projektowanie receptury postaci leku jak i procesu technologicznego, weryfikacja istotności wprowadzonych zmian, definiowanie przestrzeni projektowej (Design Space wg koncepcji Quality by Design – QbD).

3. Usługi eksperckie (konsultacje, ekspertyzy – sporządzenie raportu ze stanu wiedzy w oparciu o przegląd piśmiennictwa naukowego, szkolenia) w zakresie: technologii postaci leku, analityki i analizy farmaceutycznej, statystycznej analizy danych dla przemysłu farmaceutycznego.

4. Usługi liofilizacji zgodne z metodologią Zleceniodawcy lub z opracowaniem metody (liofilizator Epsilon 2-4 LSCplus, Christ)