Skip to content

CITF

Laboratorium
Bioanalityczne

i-19

Laboratorium Bioanalityczne prowadzi badania oraz działalność usługową w zakresie:

• farmakokinetyki;

• farmakogenetyki;

• proteomiki;

• bromatologii.

KONTAKT:

Farmakokinetyka:

prof. UMP dr hab. Marta Karaźniewicz-Łada

+48 61 641 83 67

mkaraz@ump.edu.pl

Farmakogenetyka:

dr Hanna Urjasz

+48 61 641 83 59

hana@ump.edu.pl

Proteomika:

dr Szymon Plewa

+48 61 641 83 39

splewa@ump.edu.pl

Bromatologia:

mgr inż. Grzegorz Kosewski

+48 61 641 83 86

grzegorzkosewski@ump.edu.pl

 

Oferujemy:

Badania oraz działalność usługową w następujących obszarach:

1) Farmakokinetyka:

• opracowanie i walidacja metod analitycznych przeznaczonych do analizy związków drobnocząsteczkowych w złożonych matrycach;
• monitorowanie stężeń substancji leczniczych  i ich metabolitów oraz związków endogennych w matrycach biologicznych: osocze/surowica, krew, mocz, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy, ciecz wodnista, homogenaty tkanek (mózg, serce, płuca, nerki, wątroba, kości), pozyskanych z badań klinicznych (komercyjnych i niekomercyjnych) oraz przedklinicznych;
• analiza ilościowa leków cytostatycznych;
• badania kinetyczne trwałości chemicznej i metabolizmu leków w warunkach in vitro (w tym leków cytostatycznych);
• adaptacja procedur badawczych do środowiska spektrometrii mas;
• chemiczna analiza ilościowa złożonych mieszanin substancji organicznych.

2) Farmakogenetyka:

• analiza polimorfizmów genetycznych receptorów, transporterów białkowych oraz specyficznych enzymów biorących udział w procesach farmakokinetycznych;
• ocena poziomu ekspresji  genów;
• ilościowa analiza białek (technika ELISA);

3) Proteomika:

 • W zakresie działalności usługowej:
  a) pomiar mas cząsteczkowych analitów do 10 kDa (pomiar wysokorozdzielczy do 3,5 kDa) – nie dotyczy próbek złożonych;
  b) wykonanie widma fragmentacyjnego MS/MS dla jonu molekularnego (o masie do 3,5 kDa) – nie dotyczy próbek złożonych;
  c) profilowanie peptydowo-białkowe w zakresie mas 1-10 kDa (surowicy krwi ludzkiej po ekstrakcji do fazy stałej SPE; możliwe modyfikacje metodyki oraz analiza innych matryc po uzgodnieniu z operatorem aparatu);
  d) badań ilościowych wykorzystujących techniki ELISA.
 • W zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych:
  a) konsultacji metodycznych związanych z analizą złożonych matryc w oparciu o technikę MALDI-TOF/TOF;
  b) analiza białek i peptydów z wykorzystaniem spektrometru mas typu MALDI-TOF/TOF wraz z technikami rozdzielczymi (chromatografia cieczowa) i odpowiednim przygotowaniem próbek (ekstrakcja do fazy stałej, i inne);
  c) wykonanie wizualizacji dystrybucji wartości m/z, w obrębie preparatów tkankowych w zakresie mas 2-20 kDa (jonizacji dodatnia, tryb liniowy) – po uzgodnieniu z operatorem aparatu;

4) Bromatologia:

Oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej w materiałach biologicznych, żywności, suplementach diety, w szczególności:

• analiza krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w kale;
• analiza profilu kwasów tłuszczowych w surowicy krwi;
• analiza kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans oraz cis;
• analiza dienów;
• wykrywanie zafałszowań tłuszczów.

Sprawdź szczegółową ofertę naszych usług!